વર્ષ 2013 માં કેન્યાની એક નદી ખાતે લેવામાં આવેલો ફોટો ગીરના જંગલના નામે વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •