અમૂલ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવેલી જાહેરાતમાં એડિટિંગ કરીને ભ્રામક દાવા સાથે વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •