કાનપુર પોલીસ દ્વારા બકરીને માસ્ક ન પહેરવા બદલ ગિરફ્તાર કરવામાં આવી હોવાની માહિતી અફવા

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •