સરકાર દ્વારા ખાદીના 3 માસ્ક 999 રૂપિયામાં વેચવામાં આવી રહ્યા હોવાની ભ્રામક માહિતી વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •